arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Leerlinggegevens
Vanaf het moment dat een kind op school komt, wordt van hem/haar een leerlingdossier bijgehouden. In dit dossier worden gegevens opgenomen over het kind en het gezin; verslagen van leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders en speciale onderzoeken; handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren en wat verder nog belangrijk is voor de goede begeleiding van een kind.
Het dossier wordt bewaard onder verantwoordelijkheid van de intern begeleidster. Als een kind onze school verlaat, worden relevante gegevens uit het leerlingdossier doorgestuurd naar de nieuwe school. Dit is het onderwijskundig rapport. Op school wordt het dossier van het kind voor 5 jaar bewaard.

Toetsen
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen gebruiken wij naast de toetsen en testen uit de methode een volgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling: OVM-JK en KiVa.
Voor het methodeonafhankelijke toetsen maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. CITO toetst de kinderen onafhankelijk van een gebruikte methode en vergelijkt de resultaten met de uitslag van een landelijke norm.
In groep 2 worden de kinderen getoetst op de onderdelen Taal en Rekenen. In de groepen 3 t/m 8 worden de kinderen getoetst op de onderdelen Spelling, Rekenen en Wiskunde, Technisch- en Begrijpend lezen en Woordenschat.
De leerlingen van groep 7 maken in april/mei de CITO-Entreetoets. Van de scores op de onderdelen taal, rekenen en wiskunde en studievaardigheden uit die entreetoets wordt een leerlingprofiel opgesteld.
De leerlingen van groep 8 maken aan het begin van het schooljaar de NIO-toets en de CITO-Eindtoets wordt in april bij hen afgenomen.

Observaties
Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen en eventuele problemen op tijd op te merken, observeren we de kinderen regelmatig. We letten hierbij op het gedrag, het spel van het kind, de motivatie en nog veel andere dingen. Zo kunnen we, indien nodig, tijdig iets aan de problemen doen. De leerkrachten van groep 1/2 hebben zich geschoold in het Ontwikkelingsvolgmodel van Memelink en leggen hun observaties voor de kinderen vanaf groep 1 hierin vast. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen gebruiken wij de KiVa-monitor. De leerlingen vullen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. De leerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen. Verder levert de KiVa-monitor een rapport op schoolniveau. In dit schoolrapport worden de trends en ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert goede informatie op waarmee beleid kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd.