arrow-intranet-overlay.png
De St.Jozefbasisschool  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over het beleid en het functioneren van de school. Dit betekent dat er door de directie en het bestuur geen beleid gemaakt kan worden zonder dat dit ter advisering of instemming is voorgelegd aan de MR. Via de MR hebben, zowel personeel als ouders, invloed op tal van aangelegenheden die de school aangaan.
De MR van de Sint Jozefschool bestaat uit zes leden, drie vertegenwoordigers van de ouders/ verzorgers en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De leden zijn na drie jaar aftredend en herkiesbaar.

Alle rechten en plichten van de MR liggen vast in de wet WMS (wet medezeggenschapsraden scholen). De uitvoering van deze wet is opgenomen in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement en de notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school of is opvraagbaar bij de MR.

 Algemene taken van de MR:

·         Overleg met de directie over beleidszaken en het functioneren van de school.

·         Opkomen voor de belangen van personeelsleden en ouders c.q. leerlingen.

·         Het bevorderen van openheid en openbaarheid van de school.

Belangrijke zaken voor overleg zijn bijvoorbeeld:

·         De besteding van het geld (budgettering),

·         kwaliteit van het onderwijs en identiteit van de school

·         huisvestingsbeleid, onderhoud gebouwen, vervanging meubilair

·         personeelsbeleid

·         ICT ontwikkelingen

·         het vaststellen van vakanties en vrije dagen

·         de keuze van een lesmethode

·         verandering in schooltijden

·         vaststelling van schoolplan

·         vaststellen van de schoolgids

 

De huidige samenstelling van de MR is:
Oudergeleding: Linda Klaver (voorzitter), Klaartje van den Berg en Marjolein Elgersma

Personeelsgeleding: Elles Stuijt en Judith van ‘t Veer en Eline Provoost

 

De MR vergadert zes keer per jaar. 

Wanneer u vragen of klachten heeft omtrent het schoolgebeuren, kunt u altijd contact opnemen met iemand van de MR via mr.sintjozef@sarkon.nl. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de MR leden, of kijk op www.medezeggenschapsraden.nl